خط مشی , ارزش ها و باورها 
 
 

خط مشی

 

حضور مستمر و برنامه ریزی شده در پروژه ها

فرهنگ سازی در سطوح مرتبط با پروژه ها

تمرکز بر حصول نتایج مورد انتظار و توافق شده

انتقال دانش و ایجاد توانایی در مجموعه های طرف قرارداد

درک جامع از شرایط برون و درون سازمانی و برنامه ریزی پروژه بر اساس واقعیات موجود

 

ارزش ها و باورها

 

استراتژی ها

پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان و برقراری ارتباط مستمر با آنها

توسعه بازار و جلب اعتماد مشتریان

ارائه خدمات نوین در حوزه های مربوط به سرآمدی

ارائه خدمات با سطح کیفیت متمایز و برتر

ارتقاء نگرش به سرآمدی در جامعه

احترام به رقبا و توسعه مشارکت ها

استفاده از تیم های تخصصی و کارآزموده