استخدام در شرکت SunWay ( در سال 89 ) ۱۳۸۹/۲/۵

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آفتاب ( سان وی )  از متقاضيان واجد شرايط دعوت به همکاری مینمايد.